Revisorer

Normalt väljer man revisor för ett år i taget, från en ordinarie föreningsstämma till nästa.

Revisorns uppgift är att granska hur styrelsen skött sitt uppdrag. Granskningen innebär exempelvis kontroll av bokföring, styrelseprotokoll och andra handlingar för att se att styrelsen har följt stämmobeslut och inte gjort något som strider mot stadgarna och lagen. Det är alltså bra om den som blir utsedd till revisor har kunskap om ekonomi och föreningsarbete. Kontroll av siffror och beräkningar utförs ofta stickprovsvis.

När granskningen är klar ska revisorn skriva en revisionsberättelse. Den ska innehålla en redogörelse för den genomförda granskningen och om revisorn har något att anmärka på.

Akvarellens revisorer utgörs av följande personer. Jan Öberg, Egon Granath

RollNamnPortMobilnummer
Revisor Jan Öberg Etv 23  070-720 73 98
Revisorssuppleant Egon Granath Etv 25 070-838 21 14