Styrelsen

Styrelsen är föreningens verkställande organ. Den utses av medlemmarna på en föreningsstämma. En av ledamöterna utses till ordförande, antingen av föreningsstämman eller av styrelsen beroende på vad som står i stadgarna.

Styrelsens uppdrag

Styrelsens uppdrag är att tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen och att inom ramen för föreningens stadgar och stämmobeslut svara för föreningens ekonomi, drift underhåll m.m. Det innebär bl.a. att ansvara för att föreningens mark och byggnader hålls i gott skick samt att organisationen, ekonomi och andra angelägenheter sköts på ett tillfredsställande sätt.

Styrelsen kan utse någon annan att sköta den löpande ekonomiska och tekniska förvaltningen. Förvaltaren är då underställd styrelsen. Det innebär att styrelsen fortfarande är ansvarig gentemot medlemmarna för att förvaltaren fullgör sitt uppdrag.

Styrelsemötena ska dokumenteras i protokoll som ordföranden och ytterligare minst en ledamot ska skriva under. Protokollen ska föras i nummerföljd och förvaras på ett betryggande sätt.

Styrelsen består av följande medlemmar: Leif, Jens, Sonja, Mats, Morgan, Arne och Sven. 

Kontakt

Du kan kontakta styrelsen via e-post på styrelsen@brfakvarellen.se eller via telefon enligt tabellen nedan. 

Roll Namn Port Telefonnummer
Ordförande

Leif Wallin

Etv 10 073-336 38 27
Vice ordförande/Sekreterare Jens Vollmer Etv 22 070-696 06 54
Ekonomi Sonja Jonasson Etv 14 073-966 07 01
HSB-representant Mats Sundberg 070-585 39 38
Fastighetsansvarig Morgan Sandelius Etv 12 076-055 55 84
Ledamot Arne Mårtensson Etv 21 076-782 02 71
Ledamot Sven Tillman  Etv 20 072-226 11 83